اخبار فرمانداري
1398/08/18
  • جلسه بررسي مسائل و مشکلات

    جلسه بررسي مسائل و مشکلات در حوزه ي موزائيک سازان جهت دريافت استاندارد به رياست فرماندار و با حضور معاون عمراني ، بخشدار و نماينده استاندارد استان ، رئيس شهرکهاي صنعتي استان برگزار شد.
  • جلسه بررسي مسائل و مشکلات در حوزه ي موزائيک سازان جهت دريافت استاندارد به رياست فرماندار و با حضور معاون عمراني ، بخشدار و نماينده استاندارد استان ، رئيس شهرکهاي صنعتي استان برگزار شد.