اخبار فرمانداري
1398/08/12
  • جشنواره رازيانه

    از عموم مردم شريف شهرستان رزن دعوت بعمل مي آيد درجشنواره رازيانه رزن شرکت فرمائيد
  • از عموم مردم شريف شهرستان رزن دعوت بعمل مي آيد درجشنواره رازيانه رزن شرکت فرمائيد : سلام عليکم احتراما با توجه به برگزاري جشنواره رازيانه در روز يکشنبه مورخ ??/?/?? از ساعت ? الي ?? در سالن انديشه رزن از جنابعالي دعوت به عمل مي آيد در جشنواره مذکور شرکت فرمائيد . ?روابط عمومي فرمانداري شهرستان رزن .