اخبار فرمانداري
1397/12/20
  • کارگروه مديريت پسماند شهرستان رزن

    کارگروه مديريت پسماند شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل جلسه داد.
  • کارگروه مديريت پسماند شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل جلسه داد.
    اين جلسه با محوريت طرح تفکيک زباله از مبدا - مکانيابي مناسب جهت تخليه نخاله هاي ساختماني - محصور کردن و استاندارد سازي محل تخليه زباله با فنس کشي و موارد ديگر و جمع آوري پسماندهاي عفوني  بيمارستان و مطب ها و طرح استقبال از بهار پاک سازي محيط زيست .