اخبار فرمانداري
1397/12/20
  • کارگروه هفتگي تنظيم بازار شهرستان رزن

    کارگروه هفتگي تنظيم بازار شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل شد.
  • کارگروه هفتگي تنظيم بازار شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل شد.