اخبار فرمانداري
1398/03/12
 • شوراي آموزش و پرورش شهرستان رزن

  شوراي آموزش وپرورش شهرستان رزن به رياست فرماندار برگزار شد.
 • ??سند بنيادين آموزش وپرورش مورد بحث وبررسي قرار گرفت.

  ??سيد رضا سلامتي گفت طبق فرمايشات مقام معظم رهبري همه دستگاه ها بايد به آموزش وپرورش در اجراي سند بنيادين  کمک کنند.

  ??مقرر شد تعطيلي فروشگاه فرهنگيان رزن  با تشکيل کار گروه مورد بررسي قرار گيرد.

  ??عنوان شد  با در اختيار قرار دادن سرويس اياب وذهاب دانش آموزان اموزشگاه والفجر هريان با آموزشگاه شهيد صباغزاده جامشلو ادغام شود.

  ??مشکلات استاديوم ورزشي تختي رزن مورد بررسي قرار گرفت.


   ??رييس آموزش وپرورش رزن اظهار کرد امسال 50  نفر از فرهنگيان شهرستان رزن بازنشسته خواهند شد.