اخبار فرمانداري
1397/10/20
  • جلسه پنجره واحد سرمايه گذاري شهرستان رزن

    جلسه پنجره واحد سرمايه گذاري شهرستان رزن به رياست فرماندار برگزار شد.
  • جلسه پنجره واحد سرمايه گذاري شهرستان رزن به رياست فرماندار برگزار شد.