اخبار فرمانداري
1397/10/13
 • کميته فرش شهرستان رزن

  کميته فرش شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل جلسه داد.
 • کميته فرش شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل جلسه داد.

  رئيس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رزن در کميته فرش اين  شهرستان اظهار داشت:

  تعداد قاليبافان شهرستان رزن که به صورت دائمي و فصلي در حال فعاليت هستند ????نفر است

  ???مورد بازرسي از بيمه شدگان بدون بيمه قاليبافي صورت گرفته است

  تعداد ??? کارت شناسايي قاليبافي صادر شده است

  تعداد ??نفر از قاليبافان در صندوق بيمه روستايي و عشايري بيمه شده اند

  تعداد افراد معرفي شده جهت اخذ تسهيلات مشاغل خانگي ??نفر با مبلغ ???ميليون تومان بوده است.