اخبار فرمانداري
1397/10/10
 • شوراي فرهنگ عمومي شهرستان رزن

  شوراي فرهنگ عمومي شهرستان رزن در سالن جلسات فرمانداري تشکيل جلسه داد.
 • ??امام جمعه رزن در جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان مطرح کرد:

  ??در بحث نماز با توجه به اينکه مي توانستيم موثرتر عمل کنيم ضعيف عمل شده

  ??تشکيل کميته فرهنگي مي تواند نقش بسزايي داشته باشد

  ??ترويج نماز مانعي در برابر گسترش آسيب هاي اجتماعي است

  ??فضاي مناسب و مقدمات نماز در مدارس فراهم شود

  ??شناخت آسيب هاي موجود در مدارس در اولويت قرار گيرد


  ??فرماندار رزن نيز عنوان کرد:

  ??تدوين برنامه کارشناسي شده با توجه به محدوديت ها و امکانات موجود در شهرستان

  ??دوران گذار از کودکي به بزرگسالي دوران حساسي است که نقش آموزش و پرورش قابل توجه است

  ??ترغيب، تشويق و الگوسازي مناسب براي دانش آموزان مد نظر قرار گيرد