اخبار فرمانداري
1397/10/08
 • شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان رزن

  شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل جلسه داد.
 • شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل جلسه داد.

  فرماندار رزن در جلسه شوراي حفاظت از منابع آب اظهار داشت:

  ??شهرستان رزن حائز رتبه نخست نصب کنتور هوشمند در سطح استان همدان مي باشد.

  ??با توجه به اينکه تعهد نصب کنتور هوشمند در سالجاري 35دستگاه بوده است تا به امروز 104دستگاه کنتور نصب شده است

  ??از 1590حلقه چاه شهرستان رزن در 415 حلقه از اين چاه ها کنتور نصب شده است

  ??133 حلقه چاه غير مجاز از ابتداي سال 97 تا به امروز مسدود شده است.