• آيين نامه ها
 • 1.       قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد

  1.  قانون آيين دادرسي مدني

  1.    قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  2.   لايحه جديد قانون تجارت

  3.   قانون مجازات اسلامي جديد

  4.    قانون مدني

  5.   قانون کار 

  6.   قانون آيين دادرسي کيفري جديد

  7.   قانون ماليات بر ارزش افزوده

  8.   قانون نظام صنفي

  9.    قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

  10.                     قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکت تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

  11.                     قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري

  12.                     قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

  13.                     قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 

  14.                     قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 

  15.                     قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع

  16.                      قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

  17.                     مجموعه قوانين و آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با نحوه صدور پروانه به اراضي خارج از حريم شهرها

  18.                      قانون تشکيلات،وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران

  19.                     قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور

  20.                      قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه

  21.                      قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

  22.                      قانون تامين اجتماعي

  23.  قانون هدفمند کردن يارانه ها

  24. قانون امور گمرکي

  25. قانون تفسير ماده36 قانون تامين اجتماعي

  o         قانون  راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور

  o         قانون اصلاح معادن

  o          قانون جرائم رايانه اي