• بخشنامه ها
 •  

  1.      آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي

  2.      آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق سازو کارهاي داخلي قوه مجريه

  3.      آيين نامه خريد خدمات مشاوره

  4.        آيين نامه احراز صلاحيت و رتبه بندي شرکتهاي انفورماتيکي

  5.      تصويب نامه تبديل وضعيت سال84

  6.      آيين نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور 

  7.      آيين نامه اجرايي قانون معادن 

  8.        آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج،اوقاف و امور خيريه

  9.      آيين نامه نحوه  و ترتيب وصول پذيره و اهدايي 

  10.  آيين نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي

  11.  آيين نامه اجرايي ماده26 قانون ارتقاءسلامت نظام اداري و مقابله با فساد

  12.  آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه

  13.  آيين نامه اجرايي تبصره4 ماده6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

  14.  آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي 

  15.  آيين نامه اجرايي ماده16 قانون مديريت خدمات کشوري

  16.   آيين نامه اجرايي ماده6 قانون هدفمند سازي يارانه ها

  17.  آيين نامه چگونگي تشکيل ،حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملکرد انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوطه

  18.  آراي وحدت رويه ديوان عالي راجع به اراضي جنگلي و نسق زراعي

  19.  آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات

  20.  آيين نامه اجرايي ماده22 قانون مديريت خدمات کشوري

  21.  آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

  22.  آيين نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات

  23.  آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي

  24.  آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري

  25.  آيين نامه اجرايي قانون معادن

  26.  آيين نامه اجرايي بند ط ماده 29 قانون مديريت خدمات کشوري

  27.  اصلاح آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

  28.  آيين دادرسي کار