• حامد ميرزايي
 •  

  نام و نام خانوادگي

  سمت

   عکس

  حامد ميرزايي

  كارشناس روابط عمومي و مسئول دفتر فرماندار

  سوابق اجرايي :

  ـ

   

  شرح وظايف و اختيارات :

  ـ بررسي و تجزيه و تحليل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي در ارتباط با شهرستان
  ـ هماهنگي برنامه هاي مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فرماندار
  ـ همكاري در برگزاري همايش و گردهمايي هاي متشكله توسط فرمانداري و تهيه گزارش هاي سمعي و بصري و انعكاس آن از طريق رسانه هاي گروهي و هماهنگي با رسانه ها
  ـ ارتباط مستقيم با روابط عمومي استانداري و ادارات
  ـ ايجاد و اداره آرشيو اطلاعاتي فيلم،عكس،خبر و روزنامه
  ـ انجام امور سمعي و بصري فرمانداري
  ـ حضور در جلسات و برنامه هاي ملي و مذهبي شهرستان به منظور آگاهي از برنامه ها و تهيه گزارش و ارسال اخبار و گزارشات شهرستان
  ـ تهيه و تدوين گزارش عملكرد ساليانه مجموعه فرمانداري و انتشار آن
  ـ انعكاس و پيگيري اهم مطالب ،مندرج در جرايد شهرستان؛ استان و كشوري، مرتبط با موضوعات شهرستان و عملكرد فرماندار(اعم از انتقادات و پيشنهادات وگزارشات ارائه شده از سوي فرمانداري)