• ميرزائي
 • نام و نام خانوادگي

  سمت

   عکس

  بهروز ميرزايي

  مسئول كارپردازي و امور نقليه

  سوابق اجرايي :

  ـ مسئول امور نقليه

   

  شرح وظايف و اختيارات :

  ـ انجام امورات كارپردازي و خريد اقلام مورد نياز فرماند اري

  ـ تعمير و نگهداري ساختمانهاي فرمانداري و بخشداريهاي تا بعه

  ـ تعمير و نگهداري تأسيسات فرمانداري

  ـ انجام امورات نقليه فرمانداري

  ـ كنترل و نظارت، تعمير و نگهداري بر خودروهاي فرمانداري

  ـ همكاري و هماهنگي جهت برگزاري جلسات در فرمانداري

  ـ انجام امور محوله در برگزاري مراسمات و انتخا بات در شهرستان رزن