• نقوي
 • نام و نام خانوادگي

  سمت

   عکس

  محمد نقوي

  كارشناس ارزيابي ، بازرسي و پاسخگويي به شكايات

   

  سوابق اجرايي :

      

   

  شرح وظايف و اختيارات :

  ـ رفع ابهامات و نارضايتي هاي پيش آمده بين مردم و ادارات و يا ساير نهادهاي دولتي.

             ـ ارزيابي عملکرد بخشداري هاي تابعه و ساير ادارات شهرستان.

        ـ ارزيابي عملکرد پرسنل فرمانداري و بخشداري هاي تابعه.

             ـ پاسخگوئي به شکايات واصله .

  1-   بازديدهاي دوره اي و موردي از ادارات شهرستان در معيت مسئول اداره و بازديد از دهياري هاي تابعه.

  2-   تعامل با ادرات، ارتباط و تبادل نظر مداوم به منظور خدمات رساني مطلوب به مردم.

  3-   سمع نظرات شاکيان از عملکرد ادارت يا بانکها، بررسي و اقدام بر اساس ضوابط جاري.

  4-   راهنمايي و تکميل فرم هاي مربوط به ارزيابي عملکرد پرسنل زير مجموعه فرمانداري.

  5-   راهنمايي و تکميل فرم هاي مربوط به ارزيابي عملکرد بخشداري هاي تابعه.

  6-   انجام ساير امور و فرامين مسئول اداره.