• نامدار
 • نام و نام خانوادگي

  سمت

   عکس

  مصطفي نامدار

  کارشناس امور اجتماعي و انتخابات

   

  سوابق اجرايي :


   

   

  شرح وظايف و اختيارات :

  -