• شهرداري هاي رزن
 •  

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  تلفن مستقيم

  فاکس

  تلفنخانه

  روابط عمومي

  1

  سيد مهدي موسوي

  سرپرست شهرداري رزن

  08136225136

  08136222441

  08136222440

  -

  2

  حميد محبي

  شهردار دمق

  08136423677

  08136423233

  08136423720

  -

  3

  مهدي اسفندياري صالح

  شهردار قروه درجزين

  08136463241

  08136463243

  08136463242

  -

  آدرس :

  پايگاه اطلاع رساني :

  تلفن گويا :

  پست الکترونيک :