• امور بانوان
 •  

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  عکس

  ليلا رضايي دهبان

   امور بانوان

   

  سوابق اجرايي : مسئول امور روابط عمومي فرمانداري - مسئول امور بانوان فرمانداري شهرستان رزن

  اهداف و وظايف : اقدام در جهت ايجاد و توسعه مراكز تفريحي ورزشي فرهنگي و هنري ويژه دختران و بانوان - به هنگام نمودن بانك هاي اطلاعات مرتبط با مسائل زنان و روز آمد كردن آمور مربوط به شاخص‌هاي توسعه بر حسب جنسيت - شناسايي چهره‌هاي موفق بانوان در سطح شهرستان - انجام اقدامات كاربردي مؤثر در جهت جلب زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي