• حوزه هماهنگي و امور عمراني
 •  

  نام و نام خانوادگي

  سمت

   عکس

   

  كارشناس برنامه ريزي و امور عمراني

   

  سوابق اجرايي :

  ـ


   

  شرح وظايف و اختيارات :

  1- بررسي نيازمنديهاي عمراني شهرها و روستاهاي شهرستان و تعيين اولويتهاي اجرايي آنها

   2- هماهنگي با مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان و ارائه نقطه نظرات كارشناسي دركميته برنامه ريزي  شهرستان

   3- جمع بندي پروژه هاي تصويب شده و ابلاغ آن به استانداري جهت مبادله موافقت نامه

   4- ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي جهت تسهيل در اجراي پروژه هاي عمراني

   5- نظارت مستمر بر نحوه اجراي پروژه هاي عمراني و گزارش بازديد به فرماندار و استانداري

   6- نظارت بر برداشت مصالح از رودخانه ها و معادن شهرستان و جلوگيري از برداشت غيرقانوني

   7-برگزاري دوره هاي آموزشي و مانور بمنظور ايجاد آمادگي براي ادارات شهرستان جهت  پيشگيري و مقابله بموقع با حوادث طبيعي و غيرطبيعي

   8-تشكيل كارگروه تأمين مسكن و پيگيري ويژه براي احداث مسكن جهت اقشار كم درآمد شهرستان

   9- پاسخگويي به مراجعان و رسيدگي به مكاتبات اداري و مردمي