• ادارات و شرکت ها
 •  

  كد شهر رزن :0813622 -  كد شهر قروه :0813646 -  كد شهر دمق:0813642

  رديف

  اداره يا سازمان

  شماره فاكس

  شماره اداره

  1

  آموزش پرورش رزن

  2741

  2025،6

  2

  "           "       قروه

  2499

  6 - 6563055

  3

  "       "  سردرود{دمق}

  3338

  9 - 6723336

  4

  آب وفاضلاب  رزن

  7و5075

  2230-2800

  5

  "         دمق

   

  3587

  6

  "         قروه

   

  2330

  7

  آب وفاضلاب روستايي

   

  5076-7

  8

  امور آب شهرستان رزن

  4422

  6070

  9

  اداره امور مالياتي رزن

  2884

  3 - 2882

  10

  اداره امور مالياتي قروه

   

   

  11

  ارشاد  اسلامي رزن

  6457

  6456

  12

  اداره غله (اردونان)رزن

   

   

  13

  بخشداري مرکزي رزن

  3070

   

  14

  بخشداري سردرود{دمق

   

  5 - 6723204

  15

  بخشداري قروه درجزين

  3235

  3217

  16

  بارزگاني رزن

  2065-6456

  6457-3349

  17

  قسمت برق رزن

  2152

  4 - 2151

  18

  برق دمق

   

  6723533

  19

  برق قروه

   

  6562311

  20

  بنيلد شهيدوجانبازان

  2266

  6486 - 6487

  21

  بنياد مسکن وشهرسازي

  4204

  4339 - 4349

  22

  بهزيستي

  4347

  4348

  23

  بانک ملي رزن

  3201

  3751 - 3750

  24

  بانک ملي دمق

  3966

  3977

  24

  بانک ملي قروه

  6563201

  3202

  26

  بانک سپه رزن

  2612

  2611

  27

  بانک سپه قروه

  6563214

  6563212

  28

  بانک تجارت رزن

  3238 - 4449

  4997

  29

  بانک مسکن رزن

  6266

   

  30

  بانک صادرات رزن

  4802 - 5033

  2251 - 5840

  31

  بانک صادرات قروه

   

  6562711

  32

  بانک صادرات دمق

   

  6723240

  33

  بانک رفاه كارگران رزن

  5047

  4437

  34

  بانک ملت  رزن

  2510 - 4337

  2511 - 4332

  35

  بانک ملت قروه درجزين

   

  4006

  36

  بانک کشاورزي  رزن

  2588 - 2776

  5930 - 5369

  37

  بانک کشاورزي  دمق

  3274

  6723499

  38

  بانک کشاورزي  قروه

   

  6564041

  39

  بانك قوامين رزن

  4453

  6177 - 4171

  40

  بيمه خدمات درماني

  2547

   

  41

  بيمارستان وليعصر رزن

   

  2101 - 2211

  42

  بيمه ايران

  3351

  3350

  43

  بسيج قروه درجزين

  6563251

   

  44

  پست رزن

  2600-2550

  3930پستبانك

  45

  پست قروه درجزين

   

  6562300

  46

  پايانه هاي  رزن

  2269

  4839

  47

  تبليغات اسلامي  رزن

  3626-2228

  5787

  48

  تامين اجتماعي رزن

  4396

   

  49

  تعاون رزن

  2318

  3980 - 6683

  50

  تعاون روستايي رزن

  2160 - 2260

  2 - 3790

  51

  تربيت بدني رزن

  6162

  4245 - 4426

  52

  تربيت بدني قروه

  6563300

   

  53

  ثبت احوال رزن

  2011

   

  54

  ثبت اسناد و املاک

  3564

   

  55

  جمعيت هلال احمر رزن

  2351

  2350 - 3833

  56

  جهاد کشاورزي  رزن

  3700

  3800 - 3900

  57

  خدمات کشاورزي دمق

  6723242

   

  57

  دادگستري  رزن

  2886

  2200 - 2300

  59

  دادستان

   

   

  60

  دانشگاه پيام نور

  3951

  3950 - 5540

  61

  راه وترابري رزن

  2599

  2646

  62

  شبکه بهداشت

  2097

  6-2095

  63

  شهرداري رزن

  5135

  1 - 2440

  3 - 5782

  64

  شهرداري {دمق)

  3677

  3448 - 3233

  65

  شهرداري قروه درجزين

  6563241

  3 - 3242

  66

  شرکت گاز رزن

  2222

  3176

  67

  شرکت گاز{ سرد رود}

   

  194

  68

  شرکت نفت رزن

  2815

  5272

  69

  شبکه دامپزشکي

  3955

  6543443

  70

  شرکت گاز{ قروه)

   

  6562441

  71

  صندوق مبعث

  4219

  2157 - 2035

  72

  صندوق مهر (بسيجيان)

   

  3622

  73

  صندوق مهر رضا {ع }

   

  4259

  74

  ف، راهنمايي ورانندگي

   

  4566

  75

  فرماندهي نيروي انتظامي

  4479

  2103

  76

  فرماندهي سپاه

  6031

  2311

  77

  کار وامور اجتماعي

  3240

   

  78

  کميته امداد امام (ره)

  3770

  2016 - 3937

  79

  کميته  امداد  سردرود

  3536

  4268

  80

  کميته امدادقروه

   

   

  81

  کميسيون بانوان رزن

   

  5649

  82

  منابع طبيعي رزن

  3985

  2280

  83

  مخابرات رزن

  3222

  2088 - 2999

  84

  مخابرات {قروه

   

  2222

  85

  مركز آموزش  فني حرفه

  2162

  2060

  86

  مرکز بهداشت رزن

   

  5883

  87

  نهضت سواد آموزي

  6061

  2651

  88

  ثبت احوال دمق

   

  3205

  89

  فني حرفه اي

  2060

  2753