• تقسيمات کشوري
 •  

  مساحت، تعداد بخش ها، دهستان ها، آبادي ها

  سال 1387

  شرح

  شهرستان رزن

  مساحت (کيلومتر مربع)

  2729

  تعدا بخش ها

  3

  تعداد دهستان ها

  7
  تعدا آبادي ها 129

   

  شاخص هاي جمعيت و اشتغال

  سال 1387

  شرح

  شهرستان رزن

  ضريب شهرنشيني (درصد)

  23%

  نسبت جنسي

  49.4 درصد مرد - 50.6 درصد زن

  تراکم جمعيت (نفر در کيلومتر مربع)

  41.42%

  متوسط بعد خانوار (نفر)

  4.3

  نرخ فعاليت (درصد)

  مرد  
  زن  

  نرخ بيکاري (درصد)

  مرد  
  زن